Möt Spiritism, en ny era för mänskligheten


GUD, DEN YTTERSTA INTELLIGENSEN, DEN FÖRSTA ORSAKEN TILL ALLT

JESUS, VÄGVISAREN OCH FÖREBILDEN

KARDEC, DEN FUNDAMENTALA BASEN


 • ANDARNAS BOK
 • MEDIERNAS BOK
 • EVANGELIUM ENLIGT SPIRITISMEN
 • HIMMEL OCH HELVETE
 • GENESIS

"UTOM KÄRLEK OCH BARMHÄRTIGHET FINNS DET INGEN RÄDDNING."

"Kärlek och Barmhärtighet: Välvilja och givmildhet gentemot alla människor, överseende med medmänniskornas ofullkomligheter och förlåtelse för oförrätter". (AB, 886)

DEN SPIRITISTISKA DOKTRINEN eller SPIRITISMEN

Vad den är

 • Den är samlingen av principer och lagar, som revelerats av Högre Andar, och som finns sammanfattade i Allan Kardecs verk, som utgör den Spiritistiska Kodifieringen: Andarnas Bok, Mediernas Bok, Evangelium enligt Spiritismen, Himmel och Helvete och Genesis.
 • "Spiritismen är en vetenskap som ägnar sig åt Andarnas natur, ursprung och slutmål liksom även deras relationer med den kroppsliga världen." Allan Kardec (Översatt från "Qu'est-ce que Le Spiritisme?" - Préambule)
 • "Spiritismen förverkligar det som Jesus sagt om den utlovade Tröstaren: ger vetskap om saker som gör att människan vet varifrån hon kommer, vart hon går, och varför hon är på Jorden; erinrar henne om de verkliga principerna i Guds lag samt tröstar henne med tron och hoppet." Allan Kardec (L'Evangile selon le Spiritisme - chapitre VI - 4)

Vad den revelerar

 • Den revelerar nya och mer djupgående uppfattningar med avseende på Gud, Universum, Människorna, Andarna och Lagarna som styr livet.
 • Den revelerar vidare: vad vi är, varifrån vi kommer, vart vi är på väg, vad som är meningen med vår existens och vad som är orsaken till sorgen och lidandet.

Dess omfattning

 • Genom att föra fram nya uppfattningar, vad beträffar människan och allt omkring henne, berör Spiritismen alla områden av mänsklig insikt, mänskliga aktiviteter och mänskligt uppförande och öppnar en ny era för Mänsklighetens regeneration.
 • Den kan och bör studeras, analyseras och tillämpas i livets alla grundaspekter, såsom: vetenskaplig, filosofisk, religiös, etisk, moralisk, uppfostrings-, social.

Dess fundamentala lärosatser

 • Gud är den yttersta intelligensen, den första orsaken till allt som existerar. Han är evig, oföränderlig, immateriell, ojämförlig, allsmäktig, fullständigt rättvis och god.
 • Universum är Guds skapelse. Det innefattar alla rationella och irrationella varelser, besjälade eller inte, kroppsliga eller inte.
 • Förutom den kroppsliga världen, vistelseort för de inkarnerade Andarna, som är människorna, finns en andlig värld, hemvist för de desinkarnerade Andarna.
 • I Universum finns andra bebodda världar, med varelser av olika utvecklingsgrad: likadana, mer utvecklade och mindre utvecklade än människorna.
 • Alla Naturlagarna är gudomliga lagar, ty Gud är deras upphovsman. De omfattar såväl de fysiska som de moraliska lagarna.
 • Människan är en inkarnerad Ande i en materiell kropp. Perispiriten är den halvmateriella kroppen som förenar Anden med den materiella kroppen.
 • Andarna är skapelsens intelligenta varelser. De utgör Andarnas värld, som finns före och överlever allt.
 • Andarna är skapade enkla och okunniga. De utvecklas, intellektuellt och moraliskt, och går från en lägre rang till en annan högre, ända till fullkomningen, där de njuter av bestående lycka.
 • Andarna behåller sin individualitet, före, under och efter varje inkarnation.
 • Andarna reinkarnerar så många gånger som det är nödvändigt för deras egen fullkomning.
 • Andarna utvecklas alltid. Under sina mångtaliga kroppsliga existenser kan de stanna upp men de går aldrig tillbaka i utvecklingen. Framåtskridandets hastighet, intellektuellt och moraliskt, är beroende av ansträngningarna de gör för att nå fullkomning.
 • Andarna tillhör olika rang i enlighet med den grad av fullkomning de uppnått: Rena Andar, som uppnått den högsta graden av fullkomning; Goda Andar, hos vilka önskan att göra det goda dominerar; Bristfälliga Andar, som karakteriseras av okunnighet, av önskan att göra det onda och av lägre passioner.
 • Andarnas relationer med människorna är bestående, och har alltid förekommit. De goda Andarna drar oss till det goda, stödjer oss i livets prövningar och hjälper oss utstå dem med mod och undergivenhet. De bristfälliga leder oss mot det onda.
 • Jesus är vägvisaren och förebilden för hela Mänskligheten. Doktrinen som han lärde ut och exemplifierade är det renaste uttrycket av Guds Lag.
 • Kristi moral, som finns i Evangeliet, är föredömet för alla människors säkra utveckling, och dess utövande är lösningen på alla mänskliga problem och målet som bör uppnås av hela mänskligheten.
 • Människan har sin fria vilja att agera, men hon måste stå till svars för konsekvenserna av sitt handlande.
 • Det kommande livet avsätter åt människorna lidanden och njutningar i enlighet med ett respektfullt beteende eller inte inför Guds Lag.
 • Bönen är ett uttryck för dyrkan av Gud. Den finns i den naturliga lagen och är resultatet av en medfödd känsla hos människan, liksom idén om Skaparens existens är medfödd.
 • Bönen gör människan bättre. Den som ber med iver och tillit blir starkare mot det ondas frestelser och Gud sänder goda Andar för att hjälpa honom. Detta är en hjälp som aldrig förvägras när någon begär den med uppriktigt sinne.

UTÖVANDE AV SPIRITISMEN

 • Allt som utövas av Spiritismen är kostnadsfritt, såsom Evangeliets moraliska princip säger: "Ge till skänks, det som du har fått till skänks".
 • Spiritismens utövande äger rum i enkelhet utan någon yttre kult, inom den kristna principen att Gud bör dyrkas i ande och sanning.
 • Spiritismen har inget prästvälde och varken godtar eller använder under sina möten eller sitt utövande: altaren, avbilder, bärställningar för helgonbilder, ljus, processioner, sakrament, syndernas förlåtelse, ornat, alkoholhaltiga drycker eller hallucinogener, rökelse, tobak, talismaner, amuletter, horoskop, spådom, pyramider, kristaller, kompasser eller några slags andra objekt, ritualer eller någon form av yttre kult.
 • Spiritismen påtvingar inte någon sina principer. Den inbjuder de intresserade att då de lär känna den utsätta dess undervisning för förnuftets stränga prövning, innan man godtar den.
 • Den mediala förmågan, som möjliggör Andarnas kommunikation med människorna, är en själsförmögenhet, som många personer har med sig vid födelsen, oberoende av vilken religion eller doktrinär livsnorm de tillägnar sig.
 • Spiritistiskt medialt utövande är endast det som bedrivs med bas i den Spiritistiska Doktrinens principer och inom den kristna moralen.
 • Spiritismen respekterar alla religioner och doktriner, värdesätter alla ansträngningar för utövande av det goda och arbetar för förbrödring och för fred mellan alla folk och mellan alla människor, oberoende av deras ras, färg, nationalitet, tro, kulturella och sociala ställning. Den tillstår vidare att "den verkligt gode mannen är den som uppfyller rättvisans, kärlekens och barmhärtighetens lag i dess yppersta renhet".

"Födas, dö, återfödas igen och ständigt gå framåt: det är lagen."

"Orubblig tro är endast den som i alla Mänsklighetens epoker kan möta förnuftet ansikte mot ansikte."

Studiet av Allan Kardecs verk är grundläggande för den rätta förståelsen av den Spiritistiska Doktrinen.

KAMPANJEN FÖR SPIRITISMENS SPRIDNING
Conseil Spirite International
www.intercei.com